Privacyverklaring en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Joris Peters, de IBD coach, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gekozen is om een privacyverklaring op te stellen welke aantoont dat  de juiste organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van de coachee te beschermen en beveiligen. De gegevensverwerking voldoet hiermee aan de gestelde eisen.

Contactgegevens en bezoekadres:
De coach is de bezitter en enig betrokkene m.b.t. de verworven gegevens. U kunt contact opnemen via:
Adresgegevens: Fabriekstraat 1, 4761 DS, Zevenbergen
Telefoonnummer: 06-51594194
E-mailadres: info@balansinjebuik.nl
Website: www.balansinjebuik.nl

Verwerkte gegevens:
De coach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Werk
 • Woonsituatie
 • Vragen over uw gezondheid

Alle bovenstaande gegevens zijn veilig geregistreerd, beveiligd  en niet toegankelijk voor anderen dan de  coach.

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens die worden verwerkt:
De coach verwerkt gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens over uw gezondheidssituatie. De gegevens worden alleen verwerkt als deze betrekking hebben op uw gezondheidssituatie en zonder deze informatie de dienstverlening niet geleverd kan worden.

Het doel van het vastleggen van de persoonsgegevens: 
De coach verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • U te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te leggen, een intakegesprek en/of  (vervolg)afspraak in te plannen ten aanzien van het coaching- of begeleidingstraject
 • U te kunnen bellen of e-mailen om uw gezondheidssituatie verder in beeld te brengen
 • De voortgang tijdens het coaching- of begeleidingstraject te kunnen vastleggen, worden door de coach verslagen gemaakt en door de coachee opdrachten en meetinstrumenten gemaakt/ingevuld.  
 • Een nieuwsbrief en/of e-mail te kunnen verzenden
 • Coaching- of begeleidingsgesprekken te kunnen verlenen
 • Betalingen te kunnen afhandelen
 • Administratieve zaken te kunnen afhandelen

Geautomatiseerde besluitvorming:
De coach neemt geen beslissingen slechts gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen betreffende zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de coachee. Het gaat hierbij met name om besluiten die voortvloeien uit computerprogramma’s of -systemen, zonder dat de coach daarbij zou interveniëren.

Bewaartermijnen van gegevens: 
De coach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De coach hanteert voor de benoemde categorieën van persoonsgegevens verschillende bewaartermijnen, zoals hierna vermeld te weten:

 • Persoonsgegevens aanmeldingsformulier c.q. intakeformulier
  Het doel van het vastleggen van de personalia is om contact met u op te kunnen nemen, een nieuwsbrief te sturen,  een offerte te sturen en/of een afspraak te maken.
  Bewaartermijn: Op het moment dat de coachee geen gebruik meer maakt van de diensten van de coach of omdat het coaching- of begeleidingstraject eindigt, worden de gegevens van de coachee verwijderd.
 • Bijzondere persoonsgegevens verzameld tijdens het coaching- of begeleidingstraject
  Bewaartermijn: 5 jaar
 • Persoonsgegevens nieuwsbrief
  Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard zolang de geadresseerde de nieuwsbrief wil ontvangen.

Verstrekking aan derden:
De coach verschaft uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging:
De coach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, ongewenste openbaarmaking, misbruik, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging waar mogelijk te voorkomen. Indien een algemeen bericht gemaild wordt, zal dit altijd overeenkomstig de bcc-formule gedaan worden. Verder de volgende maatregelen:

 • Lopende en gearchiveerde dossiers worden in een beveiligde computer en achter slot en grendel opgeborgen.
 • De financiële administratie staat in een beveiligd systeem c.q. kast opgeslagen.
 • Offertes worden per post of e-mail verstuurd.
 • Facturen worden direct overhandigd, digitaal of per post verstuurd.
 • Na de wettelijke bewaartermijn worden alle dossiers vernietigd.

Datalek persoonsgegevens:
De coach gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoons- en alle andere gegevens en zal de volgende stappen ondernemen in het geval er een datalek gesignaleerd wordt:

 • Overzicht creëren op de situatie
 • De coachee onverwijld verwittigen
 • Eventueel andere betrokken partijen direct informeren
 • Het datalek registreren in het datalekregister
 • Onmiddellijk maatregelen nemen om de schade voor een ieder zoveel mogelijk te beperken
 • Het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door de coach. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij de coach een schriftelijk c.q. digitaal verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de coach beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

De coach moet de zekerheid hebben dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en daartoe dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak hierbij uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Schrijf tevens het woord duplicaat in schuine vorm op de kopie.

De coach wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om eventuele klachten, zo hiertoe aanleiding bestaat, in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen
De coach behoudt te allen tijde het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Deze treedt in werking op het aangekondigde tijdstip.