Algemene voorwaarden

IBD coach
Joris Peters

Adres: Lange Weide 18, 4827 MC, Breda
Telefoon: 06-51594194
E-mail: info@balansinjebuik.nl
Website: www.balansinjebuik.nl
Rekeningnr: NL19KNAB0406464871
KVK nr: 82518572
BTW nr: NL003693021B31
Adres: Lange Weide 18,
4827 MC, Breda
Telefoon: 06-51594194
E-mail: info@balansinjebuik.nl
Website: www.balansinjebuik.nl
Rekeningnr: NL19KNAB0406464871
KVK nr: 82518572
BTW nr: NL003693021B31
Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities. 1
Artikel 2. Toepasselijkheid. 1
Artikel 3. Inhoud overeenkomst. 2
Artikel 4. Prijzen en offertes. 2
Artikel 5. Totstandkoming. 2
Artikel 6. Duur en opzegging van de overeenkomst. 3
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst. 3
Artikel 8. Honorarium, betalingen en bezwaar. 4
Artikel 9. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 4
Artikel 10. Annuleren van de overeenkomst 5
Artikel 11. Geheimhouding, privacy en bewaarplicht. 5
Artikel 12. Samenwerking. 6
Artikel 13. Intellectuele eigendom.. 6
Artikel 14. Overmacht. 6
Artikel 15. Aansprakelijkheid. 6
Artikel 16. Klachten en gebreken. 7
Artikel 17. Ontbinding. 7
Artikel 18. Toepasselijk recht. 7
Artikel 19. Gedeponeerd en laatste versie. 8

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In dit document van algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van IBD coach J. Peters
 2. Opdrachtnemer: De IBD coach Joris Peters die werkzaamheden aanbiedt op het gebied van het maken van opdrachten, het invullen van meetinstrumenten, coachen of aanverwante werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever: coachee.
 4. Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coaching -of begeleidingstraject aangeboden door de opdrachtnemer op het gebied van het uitvoeren van opdrachten, het invullen van meetinstrumenten of aanverwante werkzaamheden.
 5. Overeenkomst: Elke afspraak die wordt gemaakt tussen de coachee en de opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door de opdrachtnemer, ten behoeve van de coachee .
 6. Behandeling: Een verzameling van verschillende interventies om bepaalde behandeldoelen, zo veel mogelijk, te kunnen bewerkstelligen.
 7. Coaching- of begeleidingstraject: alle door de opdrachtnemer aangeboden activiteiten waar sprake is van coaching en/of begeleiding van een coachee.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, offertes en werkzaamheden waarbij door de opdrachtnemer diensten worden aangeboden en/of geleverd.
 2. Voorwaarden die afwijken van de voorwaarden van deze algemene Voorwaarden behoren tot deze algemene voorwaarden, nadat partijen het gebruik en de geldigheid daarvan schriftelijk aan elkaar hebben kenbaar gemaakt en zijn overeengekomen.
 3. Eveneens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst waarbij het voor een correcte uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht dat hierbij derden worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten of aanvullende – vervolgopdrachten – die opdrachtnemer met eenzelfde opdrachtgever/coachee aangaat respectievelijk op basis van een overeenkomst uitvoert of aanvaardt c.q. heeft aanvaard, waaronder mede dient te worden verstaan zijn of haar (eventuele) rechtsopvolgers.
 5. Vanuit de coachee eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd en/of benoemd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De coachee en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen. Dit gaat zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 7. Mocht er onduidelijkheid bestaan over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg ‘naar de geest’ van deze bepalingen plaats te vinden.
 8. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie ‘naar de geest’ daarvan te worden beoordeeld.
Artikel 3. Inhoud overeenkomst
 1. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen daaromtrent schriftelijk overeenkomen.
 2. Mondelinge toezeggingen binden geen der partijen. De dienstverlening welke is neergelegd in de overeenkomst is op te vatten als een inspanningsverbintenis.
Artikel 4. Prijzen en offertes 
 1. Alle door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de coachee binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk of via de digitale weg aan de opdrachtnemer is bevestigd. Waar hierna schriftelijk wordt genoemd, kan dit ook vervangen worden door via de digitale weg.
 2. De opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de coachee redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat. 
 3. De offertes zijn gebaseerd op de door de coachee aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
 4. De vermelde prijzen in een offerte zijn in euro en inclusief BTW, exclusief andere heffingen en eventuele in het kader van de overeenkomst noodzakelijk te maken (onvoorziene) kosten, tenzij anders is overeengekomen. De coachee zal hierover tijdig door de opdrachtnemer worden ingelicht.
 5. De opdrachtnemer is bij een samengestelde prijsopgave niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig pro-rata deel van de opgegeven prijs.
 6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan de coachee in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
 7. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
Artikel 5. Totstandkoming
 1. Aanmelding voor een coaching- of begeleidingstraject geschiedt door het invullen en verzenden van een online aanmeldingsformulier. Indien gewenst kan dit in overleg tevens in schriftelijke vorm. Tenzij expliciet anders vermeld komt door het aanmelden als voorheen omschreven nog geen overeenkomst tot stand. Aan de totstandkoming van de overeenkomst gaat een intakeformulier en intakegesprek vooraf, waarna een schriftelijke offerte zal volgen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de voor akkoord getekende offerte door de coachee schriftelijk of via de digitale weg retour gezonden is naar de opdrachtnemer.
 3. Een overeenkomst met de coachee kan ook tot stand komen indien op zijn/haar verzoek met of een derde namens de opdrachtnemer een gesprek is gevoerd op basis waarvan partijen het eens zijn geworden over een coaching- of begeleidingstraject. Op basis van dit onderhoud wordt door de opdrachtnemer een schriftelijke offerte aan de coachee gezonden. 
 4. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de gegeven omschrijving in de opdrachtbevestiging en offerte.
Artikel 6. Duur en opzegging van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen de coachee en de opdrachtnemer wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van een coaching traject of per individuele sessie(s), tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen schriftelijk of uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
 2. De coachee en de opdrachtnemer kunnen te allen tijde, onder voorwaarde van punt 3, de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. De opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Tussentijdse beëindiging van een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst (coaching- of begeleidingstraject) is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen een andere vergoeding schriftelijk akkoord hebben bevonden. 
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
 1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de coachee; nooit een resultaatverplichting. De opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken maar dit houdt echter geen garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.
 3. De opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan de coachee in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de coachee hiervoor vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 4. Indien in het kader van het coaching- of begeleidingstraject en de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer de beschikking heeft gekregen over vertrouwelijke informatie en (medische) gegevens, dan zal de opdrachtnemer de eventueel door hem ingeschakelde derde(n) schriftelijk verplichten tot geheimhouding van deze gegevens en informatie. 
 5. De coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct, volledig en tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. 
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens incorrect en/of niet (tijdig) aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de coachee in rekening te brengen.
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan vanwege  de door de coachee verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens dan wegens wel niet tijdig verstrekte gegevens.
 8. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door de opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit in overleg uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding levert geen toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer op. De coachee kan om die reden de overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De coachee kan bij overschrijding wel een nieuwe redelijke en reële termijn stellen waarbinnen de opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren.
Artikel 8. Honorarium, betalingen en bezwaar 
 1. Het honorarium van de opdrachtnemer bestaat uit, tenzij uitdrukkelijk anders overgekomen, een vooraf vastgesteld bedrag voor een overeengekomen coaching traject, dan wel per geleverde dienst (intakegesprek of coaching sessie) en/of kan worden berekend op basis van de tarieven per gewerkte tijdseenheid.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd na een intakegesprek of coaching sessie het vooraf vastgestelde en relevante bedrag bij de coachee in rekening te brengen.
 3. De betaling van de facturen dient door de coachee uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. De betaling zal plaatsvinden zonder korting, verrekening en/of opschorting.
 4. Bij niet tijdige betaling is de coachee van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 5. Wanneer betaling door coachee (consument) niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de coachee aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de coachee eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling -waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
 6. Door de coachee  gedane betalingen, zoals genoemd bij punt 4,  strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de coachee dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Mocht de coachee bezwaar hebben tegen de hoogte van de factuur, dan dient de coachee dit uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur kan de betalingsverplichting van de coachee niet opschorten.
 8. Mocht er sprake zijn van faillissement, liquidatie of surséance van betaling van de coachee, dan zijn de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de coachee jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. De opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien er zich niet aan opdrachtnemer te wijzen omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden.
 2. Indien de opdrachtnemer kiest voor ontbinding van de overeenkomst dan zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de coachee onmiddellijk opeisbaar. Mocht de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschorten, dan behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. Zodra de opdrachtnemer op gegronde redenen tot ontbinding of opschorting overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van kosten en schade daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Als de ontbinding aan de coachee toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd  tot een vergoeding van de schade, daaronder begrepen eventuele  kosten, indirect of direct ontstaan.
 5. Als tussentijdse ontbinding aan de coachee toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot een vergoeding van de reeds geleden en nog te lijden schade, waaronder begrepen verschuldigd loon- en eventuele andere kosten, direct of indirect ontstaan.  
Artikel 10. Annuleren van de overeenkomst
 1. Wanneer de coachee een reeds gemaakte afspraak met de opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de opdrachtnemer te worden doorgegeven. Alleen met een tegenbericht voor akkoord  is deze annulering geldig en kosteloos.
 2. Indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang van het betreffende coaching- of begeleidingsgesprek, of in het geval in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is de opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afgesproken (deel)tarief aan de coachee in rekening te brengen. 
 3. Indien de annulering plaatsvindt tussen 24 en 48 uur voor aanvang van het betreffende coaching- of begeleidingsgesprek is de opdrachtnemer gerechtigd 50% van het afgesproken tarief aan de coachee in rekening te brengen. 
 4. De opdrachtnemer heeft het recht om, indien nodig, een coachsessie te verzetten zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de coachee gehouden te zijn, mocht dit noodzakelijk blijken in het kader van arbeidsongeschiktheid, eigen bedrijfsvoering, ziekte, scholing of andere persoonlijke redenen van de opdrachtnemer.
Artikel 11. Geheimhouding, privacy en bewaarplicht
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verstrekte inlichtingen. 
 2. De opdrachtnemer zal tijdens de overeenkomst met de coachee alle gegevens, informatie en kennis die in het kader van de overeenkomst met de coachee zijn verstrekt, geheimhouden en daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Na het afronden van het coaching- of begeleidingstraject heeft de opdrachtnemer een bewaarplicht gedurende 5 jaar met betrekking tot de verzamelde en gebruikte materialen, informatie en gegevens, tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders voorschrijft.
 3. Indien, op grond van regelgeving, een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de coachee niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 4. Voor de in deze voorwaarden niet met name genoemde condities met betrekking tot bescherming van de privacy, wordt verwezen naar de verklaring in het kader van de AVG die via de website (www.IBDcoach.nl) in te zien is.  
Artikel 12. Samenwerking
 1. Indien de opdrachtnemer van de coachee het verzoek krijgt om in samenwerking de behandeling of een gedeelte daarvan met een door de coachee voorgestelde derde te vervullen, dan zal de opdrachtnemer in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat hierbij ieders taak is. De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de ingeschakelde derde geen enkele hoofdelijke noch andere vorm van aansprakelijkheid
Artikel 13. Intellectuele eigendom
 1. Alle door de opdrachtnemer verstrekte en uitgeleende stukken, daaronder mede begrepen eventuele testen, rapporten, adviezen, eigen ontwerpen, meetinstrumenten enzovoort, blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de coachee. Deze mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie  door de coachee ter kennis van derden wordt gebracht, de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.
 3. De coachee verplicht zich volledig zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door de coachee, heeft de opdrachtnemer het recht de schade op hem/haar te verhalen.
Artikel 14. Overmacht 
 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast hetgeen daaronder in de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en daardoor niet in redelijkheid van hem of haar verwacht kan worden de overeengekomen  verplichtingen na te komen.
 2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt kan de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Mocht deze periode langer dan 2 maanden duren, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De coachee is verplicht deze factuur te voldoen, als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
Artikel 15. Aansprakelijkheid
 1. De opdrachtnemer aanvaardt richting de coachee geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem/haar verrichte diensten, tenzij de coachee aantoont dat de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid, schuld, bewuste opzet of roekeloosheid van de opdrachtnemer.
 2. Indien de opdrachtnemer door het verrichten van diensten aansprakelijk is voor schade, dan is deze beperkt tot vergoeding van de door deskundige derden objectief vastgestelde directe schade. Een en ander in overleg met en ter beoordeling van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer volgens de tussen hen overeengekomen voorwaarden en uitkeringsregelingen.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot vergoeding van de aantoonbaar directe en causale schade tot maximaal de totale kosten van de overeenkomst met een maximum van € 250.
 4. De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door de coachee of welke derden dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst en mogelijke overige financiële of economische schade.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de coachee geleden schade, van welke aard dan ook,  veroorzaakt door coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Aan de coachee die meent een eventuele vordering jegens de opdrachtnemer te hebben vanwege het niet of gedeeltelijk nakomen van de overeenkomst, zal door de opdrachtnemer een redelijke termijn aan de coachee verleend worden om de door hem/haar veronderstelde tekortkoming ontegenzeggelijk aan te tonen. Na de gestelde termijn vervalt elke aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer.
 7. Coachee kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
Artikel 16. Klachten en gebreken
 1. Indien de coachee gegronde en aantoonbare klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dan dienen deze door de coachee binnen 3 werkdagen na de ontdekking, echter uiterlijk binnen 21 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden  schriftelijk te worden gemeld bij de opdrachtnemer.
 2. Als een klacht gegrond is, dan zal de opdrachtnemer alsnog de werkzaamheden verrichten zoals eerder overeengekomen. Indien dit inmiddels voor de coachee aantoonbaar zinloos is geworden, dan dient dit laatste door de coachee schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en vervalt elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
Artikel 17. Ontbinding
 1. Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:
 2. Ieder der partijen wanneer aan de wederpartij surseance is verleend, dan wel de
  wederpartij in staat van faillissement is verklaard of sprake is van een beslaglegging;
 3. Ieder der partijen, indien een overmachtssituatie drie maanden heeft geduurd;
  indien er sprake is van een dusdanige wijziging van omstandigheden dat in redelijkheid niet
  meer verlangd kan worden dat de tussen partijen gesloten overeenkomst in stand blijft.
 4. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven.
Artikel 18. Toepasselijk recht
 1. Op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten door de opdrachtnemer en de coachee waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlandse recht van toepassing. Een eventuele rechtsgang dient plaats te vinden bij de rechtbank verbonden aan de woonplaats van de opdrachtnemer.
 2. Bij alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de coachee en opdrachtnemer en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verbinden zij zich in eerste aanleg te trachten dit geschil in goed overleg op te lossen. Indien geen oplossing tot tevredenheid van beiden kan worden gevonden, wordt uitsluitend recht gesprokendoor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij de geschillen behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Artikel 19. Gedeponeerd en laatste versie 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. 
 2. De steeds laatst geplaatste versie, eventueel die welke gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, is van toepassing.